20210614101946.jpg

วันที่ 8 - 29 มิถุนายน 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ (สำหรับนิสิต) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

1. การเข้าห้องเรียนออนไลน์

2. การตรวจสอบแบบฝึกหัด

3. การส่งแบบฝึกหัด

4. การเปิดดูเอกสารการเรียน

5. การตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย

6. การตรวจสอบงานที่ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

7. การตรวจสอบงานที่เลยระยะเวลากำหนดส่ง

8. การตรวจสอบคะแนน

หลักสูตรดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 หรือนิสิตเดิมที่มีความสนใจ เพื่อทบทวนการใช้งาน Goolgle Classroom ในการเรียนออนไลน์สำหรับการเปิดเทอม 1/2564 โดยนางสาวศิริรัตน์ จันไต้  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 5 ภาพ)