20210617135543.jpg

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมดำเนินการ การปฐมนิเทศออนไลน์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเข้าดูแลอุปกรณ์ โปรแกรม เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามวิถี New Normal 

 

ภาพ : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)