20210623132219.jpg

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง B-412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี  สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ ในการประชุม/สัมมนาออนไลน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หัวข้อ "การท่องเที่ยวอีสานใต้" โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex

 

ภาพ : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)