20210625165007.jpg

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม SC3-302 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex ในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 และได้แนะนำการให้บริการของหน่วยงานสำนักคอมพิวเตอร์ โดยนายสิทธิ์ เอมดี หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์กร ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามวิถี New Normal 

 

ภาพ : นายอภิราม  ทามแก้ว

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)