20210629151451.jpg

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนางศุภลักษณ์  นิลทะราช หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ ให้เกียรติเข้าตรวจประเมินการแต่งกายของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความร่วมมือในการสวมใส่ผ้าไทยวันอังคาร และวันศุกร์ พร้อมแต่งกายสุภาพและมีความพร้อมในการให้บริการและการทำงานที่ดี ตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอย่างดีและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

 

ภาพ : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)