20140818133138.jpg

     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557-2560 ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันพิจารณาแผนดังกล่าวเพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

 

ข่าว : สิทธิ เอมดี

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)