20211006101022.jpg

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม B-412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ในโครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” จัดขึ้นโดยกองบริการการศึกษา มมส ซึ่งมีเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยครูแนะแนว ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และผู้สนใจลงทะเบียนประชุมออนไลน์จากทั่วประเทศ 4,000 กว่าท่าน

 

 

ภาพ : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 13 ภาพ)