20211026133923.jpg

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมฯร่วมกับนางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนและติดตามการดำเนินงานความคืบหน้า ตรวจสอบการทำงานของการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS) ระบบใหม่  โดยมีการกำหนดโครงสร้างหน่วยงาน กำหนดสิทธิ์การใช้งาน (บุคลากร,ผู้บริหาร,หัวหน้าสำนักงาน, เจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ดูแลระบบ) มีการลงทะเบียนหนังสือ(หนังสือภายใน, หนังสือภายนอก, หนังสือลับ ฯลฯ) พร้อมทั้งมีการส่งหนังสือและติดตามหนังสือ ตลอดจนการรับหนังสือและการมอบหมายงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลทดสอบการใช้งาน และนำไปปรับปรุงให้ระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

ภาพ/ข่าว :  นายอภิราม  ทามแก้ว

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 15 ภาพ)