20211110164527.jpg

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม B313 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการบี สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดปฐมนิเทศนิเทศลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประธาน และมีผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ดร.สมหมาย ขันทอง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ และนางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ให้โอวาทและหลักการทำงานที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวใหม่ จำนวน 11 คน

 

 

ภาพ : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)