20211222160140.jpg

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสืบสานประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 17 ภาพ)