20140818135555.jpg

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ภายในหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในหอพักของมหาวิทยาลัย สามารถให้บริการแก่นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)