20220329152703.jpg

เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B-415 ชั้น 4  อาคารวิทยบริการบี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Mobile Application Development สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ที่สนใจ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน โดยมีอาจารย์ชนินทร เฉลิมสุข จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ซึ่งผู้ร่วมอบรมในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

 

ภาพข่าว : นายธีรวุฒิ ดีสุรกุล

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)