20220330105605.jpg

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำสื่อการสอนง่ายๆ สไลต์ CAMTASAI รุ่นที่ 1-3 ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2565

รุ่นที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2565

รุ่นที่ 3 วันที่ 23 มีนาคม 2565 (รูปแบบ Online)

ช่วงเวลาอบรม เวลา 9.00-16.00 น. โดยรุ่นที่ 1-2 อบรม Onsite ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B-415 ชั้น 4  อาคารวิทยบริการบี รุ่นที่ 3 อบรมในรูปแบบ Online เนื่องจากสถานการณ์โควิด มีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 42 คน โดยมีนายสิทธิ์ เอมดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ซึ่งผู้ร่วมอบรมในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

 

ภาพข่าว : นายธีรวุฒิ ดีสุรกุล

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 18 ภาพ)