20220603061729.jpg

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565  ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีเปิด โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ (CODE-KA-THON) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.สมหมาย ขันทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล สำนักคอมพิวเตอร์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 100 คน จาก 25 ทีม ตัวแทนรุ่นที่ 1 ของภาคอีสาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 

 

โครงการ CODEKATHON จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดพื้นที่เขตเมือง และนอกเขตเมืองได้พัฒนาทักษะดิจิทัลด้านCoding, STEM และ IoT ให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ ครอบคลุมแนวคิดภายใต้ Concept ใกล้ตัว 4 สมาร์ต ได้แก่ ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) ด้านชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

 

โดยเข้ารับการฝึกอบรมระยะเวลา 4 วัน (24 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2565 โดยวันสุดท้ายของการฝึกอบรมแต่ละรุ่น ผู้เรียนทุกกลุ่มนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากโครงการฯ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอัจฉริยะ นำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณามอบรางวัลให้กับทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 3 ลำดับ ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละรุ่น จะได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป

 

ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ภาพข่าว : นายธีรวุฒิ ดีสุรกุล

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 20 ภาพ)