20220624144622.jpg

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม B-313 ชั้น 3  อาคารวิทยบริการบี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร (เลขานุการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 14 (กรรมการ) และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ 

 

ทั้งนี้เพื่อรับฟังสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานที่โดดเด่น ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคณาจารย์บุคลากรของหน่วยงาน ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมในห้องประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

ภาพข่าว : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 13 ภาพ)