20220711152922.jpg

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B-415 ชั้น 4  อาคารวิทยบริการบี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 41 คน โดยมีนางสิรีวรรณ ตติยรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ซึ่งผู้ร่วมอบรมในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

 

ภาพข่าว : นายธีรวุฒิ ดีสุรกุล

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 26 ภาพ)