20220828142922.jpg

เมื่อวันที่ 19 และ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B-409 ชั้น 4  อาคารวิทยบริการบี ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยของการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ ปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของการพัฒนาระบบสารสนเทศ และสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือได้ โดยโครงการฯแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่

- รุ่นที่ 1 สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยการ Coding วันที่ 19 สิงหาคม 2565 จำนวน 40 คน

- รุ่นที่ 2 สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วย CMS (Wordpress) วันที่ 26 สิงหาคม 2565 จำนวน 40 คน

โดยมีนายธนศาสตร์ สุดจริง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ และนายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ซึ่งผู้ร่วมอบรมในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

 

ภาพข่าว : นายอานนท์ อันทะปัญญา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)