20221031164627.jpg

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม B-313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การบริหารจัดการระบบเครือข่าย การพัฒนาซอฟต์แวร์และสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ จักได้นำความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

ภาพข่าว : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)