20221213143344.jpg

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม B-313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย/แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยเบื้องต้นที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะหน่วยงาน จัดทำคำชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอข้อมูลส่วนบุคคล (consent) เพื่อนำไปใช้ในแบบฟอร์มต่าง ๆ ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ สำหรับนิสิต บุคลากร บุคคลและองค์กรจากภายนอกที่มาขอรับบริการจากคณะ/หน่วยงานหรือทำธุรกรรมกับทางมหาวิทยาลัย

 

ข่าว : สิทธิ์ เอมดี

ภาพข่าว : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 12 ภาพ)