20221213152602.jpg

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม B412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมตัวแทนจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขั้้นตอนการรับรายงานตัวและรับ RFID ของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่าวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ มีผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ อาทิ อาจารย์ ดร.สมหมาย ขันทอง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล นายธนศาสตร์ สุดจริง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีนายปิยพงษ์ มูลศรีแก้ว หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงและตอบข้อสงสัยในการประชุมดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว : สิทธิ์ เอมดี

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 17 ภาพ)