20230227145736.jpg

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเข้าสู่ Smart University ประจำปี 2566 หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา  ณ ห้อง B-412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ B สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Cisco Webex Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาริกา โพธิรุกข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และเผยแพร่ความรู้ ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร เพื่อสนับสนุนนโยบาย Smart University ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภายในโครงการฯได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562,การบริหารวงจรชีวิตข้อมูลส่วนบุคคลและฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา,การบริหารความยินยอมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของกฎหมาย ,สถาบันการศึกษาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และความรับผิดชอบกฎหมาย ,ข้อตกลงการประมวลผลและข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิของนักศึกษาในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการสิทธิ ,มาตรการรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และ10 ข้อ ควรทำสำหรับองค์กร

 

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

ที่มา : สำนักคอมพิวเตอร์

อ้างอิงข่าว : https://www.msu.ac.th/รายละเอียดข่าว/?hid=10418

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 20 ภาพ)