20230711123926.jpg

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศนียบัตร ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 43 (43rd WUNCA) ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อุทยานวิทยาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งการมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award ให้แก่หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาเป็นการรับใบรับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ จาก Thai University Consourtium (TCC) สำหรับใช้รับรองความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 4 ภาพ)