20230816135215.jpg

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับสถานประกอบการ สังคมและประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยที่สนใจ ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยและทักษะการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสำหรับนิสิต ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนำความรู้เท่าทันในเรื่องดังกล่าว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งในการเรียนและการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างกำลังศึกษาและการประกอบอาชีพในสถานประกอบการในอนาคต โดยมีนิสิตเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน โดยมีนายสิทธิ์ เอมดี หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์กรเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว : สุกัญญา สิตวัน

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 12 ภาพ)