20230825150422.jpg

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) สำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบสารสนเทศได้มีความรู้ความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษและมอบนโยบายหน่วยงานนำไปปฏิบัติ พร้อมด้วย ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ นายธนศาสตร์ สุดจริง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ นายรัตนเดช ชมพูนุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน

 

ภาพ/ข่าว : สุกัญญา สิตวัน

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 31 ภาพ)