20140321114451.jpg

เมื่อวันที่  18-20 มีนาคม 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไร “ให้ติดอันดับ Webometrics” ณ ห้อง บริการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งหน่วยงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการครั้งนี้  โดยมีนาางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประธานในการเปิดการอบรม

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ของคณะ, หน่วยงาน  มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับ Webometrics  เพื่อให้การจัดอันดับ Webometrics Ranking ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอันดับดีขึ้น และเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พัฒนาหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ และเครือข่ายความร่วมมือของผู้พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นายนพนัย  เนื่องอุดม นายธนศาสตร์  สุดจริง นายปิยะพงษ์  มูลศรีแก้ว และนายรัตนเดช  ชมพูนุช เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาต่าง ๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน  ซึ่งมีบุคลากรและผู้พัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมดังกล่าวได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม  โดยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 14 ภาพ)