20240424093458.jpg

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2567 ณ ห้อง SC3-302 ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานเกี่ยวกับคงามมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา วิทยากรโดย ร้อยเอก ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี ตำแหน่ง ประจำแผนกตรวจสอบวิเคราะห์ กองรักษาความปลอดภัย ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้คือกลุ่มบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 84 คน

 

ภาพ : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา ,นายชโลธร พลอยสุภา

ข่าว : นางสาวสุกัญญา สิตวัน

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 53 ภาพ)