20240426164446.jpg

เมื่อวานที่ 11 เมษายน 2567 ณ อาคารวิทยาบริการ B ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 ภายในกิจกรรมมีการทำพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี (ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) และบุคลากรอาวุโสของหน่วยงาน  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันสงกรานต์ ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งแสดงถึงความเคารพต่อผู้บริหารและบุคลากรซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ท่านได้สร้างคุณูปการในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

 

ภาพ :นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

ข่าว : นางสาวพรพรรณ โตจำเริญ

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)