20140903142036.jpg

      เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2557 เวลา 9.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์บนมือถือ (Mobile) สำหรับหน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B314 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนายธนศาสตร์  สุดจริง หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ และนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

      วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้สามารถพัฒนา Application เพื่อรองรับเทคโนโลยีบน Smart Phone รวมถึงการนำข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสู่ผู้รับบริการบนเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากรในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการเรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Android และเครื่องมือที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงเทคนิคในการออกแบบเว็บไซต์บนมือถือ โดยนายธนศาสตร์  สุดจริง และนายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดทั้ง 3 วัน ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้ที่สนใจจำนวน 40 คน

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 12 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด