20140910153541.jpg

     เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และนางรัชนี  นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมให้การต้อนรับ

     การจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เพื่อให้กระบวนการสร้างเครือข่ายมีความต่อเนื่องตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยทั้งสองหน่วยงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อพิจารณากำหนดประเด็นตัวชี้วัดความสำเร็จ และแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ งานบริหาร งานสำนักงาน งานพัฒนาซอฟต์แวร์ งานพัฒนาเครือข่าย งานบริการวิชาการ และงานบริการต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเสนอและสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตัวบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มงานร่วมกัน

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 16 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด