20140910195748.jpg

     เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร การพัฒนา Android Application สำหรับผู้เริ่มต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B411 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี โดยการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์บนมือถือ (Mobile) เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

     วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อเป็นการพัฒนา Android Application บน Smart Phone โดยมีการเรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Android และให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมทั้งนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม และร่วมกันเสนอแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน โดยนายธนศาสตร์  สุดจริง และนายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวปิดการประชุมพร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งสองหลักสูตร

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 16 ภาพ)