20140913104535.jpg

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 8.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ 4 ณ บริเวณอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในปีนี้สำนักวิทยบริการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยนางพรพิมล  มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร. โรจน์ชัย  ศัตรวาหา ผู้อำนวยการสถานบันวิจัยวลัยรุกขเวช เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร์  

     วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของบุคลากรของทุกหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ได้พบปะเรียนรู้ทิศทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ภายในงานมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดย ดร.ชัชวาลย์  รัตนพร และทีมงาน และการแข่งขันกีฬาประเพณี ฟุตซอล ระหว่างทีมสำนัก และทีมสถาบัน-ศูนย์ หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นทุกหน่วยงานได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และมีการแสดงกิจกรรมร้องเพลงของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมสำนักที่ชนะการแข่งขันฟุตซอล และพิธีส่งมอบธงกีฬาให้แก่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานและศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ซึงจะเป็นเจ้าภาพกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ในปีต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)