20140913133414.jpg

    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B314 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนายดุลยเทพ  ภัทรโกศล หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

    วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ด้านการจัดทำภาพถ่ายพาโนราม่า 360 องศา เพื่อนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนที่เป็นข้อมูลภายในหน่วยงาน และเพื่อให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้เสมือนจริง เพื่อการจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พัฒนาเว็บไซต์

     โดยนายปุญญพัฒน์  เปนนาม พนักงานคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน นักประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ และผู้รับผิดชอบด้านการถ่ายภาพของหน่วยงานและผู้ที่สนใจจำนวน 50 คน

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)