20140919155508.jpg

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม MSU Challenge Day 2014 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระชนมายุครบรอบ 82 พรรษา ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยหาสารคาม ซึ่งกองกิจการนิสิตได้จัดขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการเป็นประธาน และนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม

     วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นิสิต เยาวชน บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายและมีกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม มีสถานกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นการรณรงค์ให้ตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 82  

     ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ มีกิจกรรมการแสดงเพื่อกระตุ้นการออกกำลังกายและกิจกรรม Aerobic Concert เพื่อสุขภาพ รวมพลคนรักสุขภาพต้านยาเสพติด  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)