20140331084132.jpg

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 59 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2557 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดบุคลากรร่วม

ขบวนแห่ในกัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ และได้ตั้งต้นเงินเพื่อร่วมทำบุญและร่วมฟังเทศน์ ณ สวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารี

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)