20141001175222.jpg

     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบโล่เกียรติบัตร มอบเข็มพระธาตุนาดูนทองคำ มอบช่อดอกไม้ และ กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมกล่าวขอบคุณในโอกาสที่เกษียณอายุ  ภายในงาน มีขบวนอัญเชิญพานบายศรีเข้าสู่บริเวณพิธี มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงจากอาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงดนตรีจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 13 ท่าน

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 14 ภาพ)