20141002102051.jpg

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธี ส่งมอบงาน รับมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยสำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดพิธีลงนามบันทึกรับทราบและส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป โดย รองศาสตราจารย์ เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รักษาการผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ อนงฤทธิ์ แข็งแรง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน ในการส่งมอบงาน  โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการคนใหม่

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 10 ภาพ)