20141009094351.jpg

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลงพื้นที่บริเวณหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง   เพื่อตรวจสอบและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ละหอพัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียรภาพ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของนิสิต และเพื่อปรับปรุงศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบสัญญาญ Wi-Fi ของเอกชนที่ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อแจ้งผู้ประกอบการและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นำปัญหาจากการลงพื้นที่สำรวจ มาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

     จากนั้นได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านเหลืองเพื่อสำรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการให้บริการแก่นิสิต และสำรวจพื้นที่บริเวณบ้านขาว เพื่อเพิ่มจุดให้บริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยแก่นิสิต

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)