20141110144359.jpg

     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 น. นางสาวพัตชบูล  กิ่งพุ่ม  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมโครงการ "คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข" ณ คลองห้วยคะคาง เขตพื้นที่ในเมือง ซึ่งกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล ตลอดจนเกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในการร่วมกันอนุรักษ์ บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

     โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน ภายในงานมีการแสดงจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และกิจกรรมกำจัดผักตบชวา วัชพืชตามแนวคลองน้ำห้วยคะคาง และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนิสิตและประชาชนทั่วไป 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 15 ภาพ)