20141215100315.jpg

     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมหารือการใช้อาคารวิทยบริการบี ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม 

     วัตถุประสงค์การจัดประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการใช้สถานที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน อาทิ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคาร เวลาเปิดและปิดอาคาร และการดูแลภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร  เพื่อความสะดวกแก่การให้บริการนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงการหารือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ SSL VPN (Secure Sockets Layer + Virtual Private Network) โดยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้มอบหมายให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ทำการตรวจสอบระบบและหาสาเหตุที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)