20141224093727.jpg

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยกองอาคารสถานที่ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2557

     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวยธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และกล่าวเปิดงาน โดยมีอาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ภายในกิจกรรมมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารบรมราชกุมารี บริเวณสำนักงานของหน่วยงานต่างๆ และบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม โดยโครงการดังกล่าวมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 10 ภาพ)