20150109094633.jpg

     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 08.45 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้ต้อนรับผู้ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย  ณ ห้อง B310 อาคารวิทยบริการบี โดยมีนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับ ผู้ประเมินประกอบด้วย นางสาวอัมพวัน  ตะภา นางสาววิไลลักษณ์  บุตราช และนางสาวปิยธิดา เจริญโชติกร นักตรวจสอบภายใน จากสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย เพื่อกำหนดให้ส่วนงานย่อยจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 6 ภาพ)