20150109094429.jpg

     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU IT Exit Exam) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน จากทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     วัตถุประสงค์ของประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้การดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด โดยได้หารือถึงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.2.5 ร้อยละของนิสิต ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านทักษะ IT ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ICT และตัวชี้วัดที่ 1.2.6 ร้อยละของนิสิตที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และหารือแนวทางการกำหนดปฏิทินการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี

     ซึ่งทุกคณะจะต้องตรวจสอบรายชื่อและจำนวนนิสิตให้ถูกต้องก่อน โดยให้จัดส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 12-23 มกราคม 2558 โดยสำนักคอมพิวเตอร์จะแจ้งแนวทางการออกข้อสอบและปฏิทินการทดสอบให้คณะทราบอีกครั้ง 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 12 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด