20150115165327.jpg

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี มีนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุม นางธิรดา บุญโชติยกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ

     วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหารือแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 – 2561 โดยพิจารณาทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และกำหนดยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ และหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. พัฒนาระบบการบริกาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่มาตรฐานระดับสากล 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการให้มีคุณภาพสามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยได้

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 10 ภาพ)