20150116113559.jpg

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดการประชุม และนายสิทธิ์  เอมดี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

     วัตถุประสงค์การประชุมดังกล่าวเพื่อให้ความรู้และปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยแยกแยะความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงกับปัญหา มีการกำหนดความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ ทิศทางกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์การเชื่อมโยงความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของสำนักคอมพิวเตอร์ อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อการกำหนดความเสี่ยงสำคัญ พร้อมทั้งร่วมกันหารือถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)