20150120093854.jpg

     เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558 นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ออกให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี  โดยให้บริการบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัญชีผู้ใช้งานระบบ SSL-VPN เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ThaiLIS  พร้อมทั้งให้ความรู้เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน  และรับทราบปัญหาการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบและการให้บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการของนิสิต

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 14 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด