20150120134243.jpg

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ฉลาด จันทร์สมบัติ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริสน์ ชัยมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เป็นกรรมการและนายชยภร ศิริโยธา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

     วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินการดำเนินงานและผลงานที่โดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมาที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการประเมินในเบื้องต้น พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 12 ภาพ)