20150128161301.jpg

     เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2558 เวลา 9.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม

     วัตถุประสงค์การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การดำเนินงานด้านแผนคำรับรองปฏิบัติราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานจัดการความรู้ในองค์กร การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และพิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จ ตัวบ่งชี้ในภาพรวมการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ประจำปี 2558 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)