20150129152352.jpg

     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B315 B315 ชั้น 3 และห้อง B414 B415 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี 

     วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการทดสอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้กับนักเรียน โดยเฉพาะการเตรียมนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและการส่งเสริมความสามารถและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ระบบทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit Exam) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้มีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 284 คน

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 12 ภาพ)