20150225161826.jpg

     เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการออกตรวจสอบอุปกรณ์ และติดตั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการภายในห้องบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สุนทรียและการเรียนรู้ เขตพื้นที่ขามเรียง และห้องบริการคอมพิวเตอร์ หอพักราชพฤกษ์ เขตพื้นที่ในเมือง

     วัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมร่วมกับบุคลากรกองอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมติที่ประชุมเห็นสมควรปรับปรุงการให้บริการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการทั้งสองจุดเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นิสิตที่มาใช้บริการ และเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในห้องบริการเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเตรียมสถานที่ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ เพื่อให้บริการพิมพ์เอกสารสำหรับนิสิต

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 14 ภาพ)