20150327104353.jpg

     สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 27 มีนาคม 2558  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 และชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อวัดความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคณะ ก่อนสำเร็จการศึกษา

     กรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่านในครั้งที่ 1 สามารถเข้ารับการทดสอบ ได้อีก 2 ครั้ง โดยจะดำเนินการทดสอบครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2558 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2558 นิสิตที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรรับรองจากสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบในการสมัครงานในอนาคตได้

     ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อและเวลาสอบได้ที่เว็บไซต์ http://exitexam.msu.ac.th/  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานงานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 0 4375 4333 ต่อ 2622   

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 18 ภาพ)